Végrehajtási monitoring

Az osztrák és magyar miniszterek által elfogadott Rába Akcióprogram végrehajtásának monitoringja (2007. július 20.)

Az Akcióprogram végrehajtása monitorozásának célja:

 • az Akcióprogramban megfogalmazott beavatkozások egységes emissziós és az immissziós monitorozása, különös tekintettel a habzásra;
 • az ellenőrzések szigorítása;
 • a végrehajtási monitorozás ütemezésének meghatározása és a felelősök megjelölése;
 • megállapodás az értékelés, az adatcsere és a közönség tájékoztatásának módjában és gyakoriságában.

E körülményekre tekintettel az osztrák és a magyar Fél a Rába Akcióprogram végrehajtásának monitoringját illetően az alábbi pontokban állapodik meg.

ad.1) Szigorúbb környezeti határértékek bevezetése

1.1. A jogszabály tervezeteket az Osztrák Fél a Rába Akciócsoport 3. ülésén a Magyar Fél részére tájékoztatásul átadta. A magyar Fél megállapítja, hogy formálisan nincs igénye az osztrák jogi normaalkotási folyamatban való részvételre. A magyar Fél közli azon szándékát, hogy ennek ellenére augusztus 6-i határidővel megadja a tervezetekkel kapcsolatos állásfoglalását. (A javaslat többek között a nátrium mint immissziós határérték és a nátrium és klorid mint emissziós határérték beemelését tartalmazza.)

1.2. Klorid immissziós határérték bevezetése Határidő: 2007. szeptember 30. (új jogszabály kihirdetése) Felelős: osztrák Fél

1.3. Új és szigorúbb kibocsátási határértékek meghatározása a bőrgyárakkal szemben

 • KOI
 • TOC
 • felületi feszültség (a habkapacitáshoz)

Határidő: 2007. szeptember 30. (új jogszabály kihirdetése)
Felelős: osztrák Fél

ad.2) Szigorúbb ellenőrzés

A magyar Fél pozitívan értékelte az Emissziók és immissziók ellenőrzése Ausztriában c. háttérdokumentumban ismertetett eljárást.

2.1. Kibocsátók ellenőrzése (emisszió)

2.1.1. A magyar Fél tudomásul veszi, hogy a bőrgyárak emissziós forrásainak ellenőrzését 2007. július 1-től fokozták.

2.1.2. Az 1. pontban hivatkozott rendeletekkel szabályozott új és szigorúbb határértékeket összehasonlítás végett az osztrák Fél a 3. pont szerinti intézkedések hatályosulása előtt szúrópróbaszerűen, utána rendszeresen ellenőrzi.

2.1.3. Az osztrák Fél az emissziós adatokat a környezeti információkról szóló törvény rendelkezései szerint közzéteszi az Austria-WISA internetes információs rendszerben.

2.2. A befogadók állapotának ellenőrzése (immisszió) - Ausztria

2.2.1. Az osztrák Fél a Rába/Neumarkt mérőállomáson a háttérdokumentumban nevesített paraméterek mérését szeptembertől kezdve nem havonta, hanem kéthetente fogja elvégezni. Ezen túlmenően (de ritkábban) toxikológiai vizsgálatokat is lefolytatnak, a későbbiekben meghatározandó megfelelő módszer alkalmazásával.

2.2.2. Az osztrák Fél továbbüzemelteti a Rábán Neumarkt-nál telepített automatikus mérőállomást.

2.2.3. Az osztrák Fél a Rábán Wollsdorf felett lévő mérőállomás rendszeresen lekért adatait a magyar Fél rendelkezésére bocsátja.

2.2.4. Az osztrák Fél a fürstenfeldi geotermikus erőmű hasznosított termálvizének bevezetése alatti mérőállomás rendszeresen lekért, téli félévre vonatkozó adatait a magyar Fél rendelkezésére bocsátja.

2.2.5. Az immissziós mintavételekhez tartozó vízhozamot is szükséges megadni.

2.3. A befogadók állapotának ellenőrzése (immisszió) - Magyarország

A magyar oldalon a határvízi megállapodásban szereplő mintavételi helyeken túlmenően a rendszeres monitoring mintavételi helyek kiegészülnek a Rába szentgotthárdi duzzasztói, és a Lapincs szentgotthárdi közúti szelvényével.

A méréseket - kétheti mintavételi gyakorisággal - kiterjesztik az alábbi paraméterekre:

- NH4-N - összes keménység
- klorid - kalcium
- TOC - magnézium
- kálium - összes oldott anyag
- vezetőképesség - ANA-detergens
- NO2-N - KOI
- NO3-N - BOI5
- pH - PO4-P
- oldott oxigéntartalom - hőmérséklet
- lebegőanyagok - összes foszfor
- nátrium  


Határidő: folyamatos
Felelős: Nádor István igazgató

Az immissziós mintavételekhez tartozó vízhozamot is szükséges megadni.

2.4. Az adatcsere folyamatosan, a mérések kiértékelését követően haladéktalanul történik. A Felek a lakosságot - saját törvényeik szerint - folyamatosan tájékoztatják a mérési eredményekről. Ezt az osztrák Fél az Austria-WISA internetes információs rendszerben teszi meg.

Felelős: osztrák Fél; magyar Fél részéről Nádor István igazgató

2.5. Az osztrák és a magyar Fél megállapodik abban, hogy később meghatározandó gyakorisággal kicseréli a párhuzamosan vett immissziós mérési mintákat, hogy ezzel még jobban biztosítsák a vizsgálatok minőségét.

ad.3) A bőrgyári szennyvizek harmadfokú tisztításának megoldása

3.1. A magyar Fél a Rába Akciócsoport 3. ülésén átnyújtotta Feldbach és Wollsdorf tárgyában a Vízügyi Bizottság útján megtárgyalásra átadott tervdokumentációkkal kapcsolatos állásfoglalását.

3.2. A magyar állásfoglalás és az 1. pont értelmében kihirdetett új jogi normák alapján a hatóság a feldbachi és a wollsdorfi bőrgyárat fel fogja szólítani a felfejlesztésre és az ennek megfelelő tervdokumentációk benyújtására.

3.3. Utalunk arra, hogy a Boxmark cég közölte abbéli szándékát, miszerint 2007. november 30-ig benyújtja a hatósághoz a feldbachi telephelyre vonatkozó, harmadfokú tisztítást is tartalmazó, valamint a jennersdorfi telephelyre vonatkozó, kiegészítő jelleggel a harmadfokú tisztítást is magában foglaló tervdokumentációkat.
Ennek keretében a feldbachi kísérleti létesítmény eredményeit és a rendszer alkalmasságának értékelését, melyek a tervanyag alapját képezik, a magyar Fél számára is hozzáférhetővé teszik.

3.4. Utalunk arra, hogy a Boxmark cég közölte abbéli szándékát, miszerint a feldbachi telephelyen 2008 végéig, a jennersdorfi telephelyen 2009 közepéig kiépíti a harmadfokú tisztítót.

ad.4) A Fürstenfeld-i geotermikus erőműnél geotermikus vízhasznosítás befejezése.

4.1. Alapvetően az osztrák Fél az erőmű geotermikus vízhasznosításának befejezését legkésőbb 2009. év végére irányozza elő. A magyar Fél és az osztrák környezetvédelmi minisztérium ennél korábbi, a 4.2. és 4.3. pontok szerinti határidőket sürget, amelyek azonban csak meghatározott támogatási keretfeltételek mellett tarthatók.

4.2. A geotermikus vízhasznosítás 50%-os csökkentése
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: osztrák Fél

4.3. A geotermikus vízhasznosítás befejezése
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: osztrák Fél

ad.5) Közös projekt a Rába folyó ökológiai rehabilitációjára.

Célja a Rába jó ökológiai állapotának elérése a Rába ökológiai rehabilitációjának és az ökológiai árvízvédelemnek a megvalósításán keresztül. A célkitűzés megvalósítására a Felek egymással egyeztetve az EU Víz Keretirányelve szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervet készítenek. Az egyeztetés a Magyar-osztrák Vízügyi Bizottság keretében történik. Az Európai Uniós társfinanszírozási lehetőségek is feltárandók.

5.1. A Magyar Fél a Rába Akciócsoport 3. ülésén az Osztrák Fél részére átadta a Rába Folyógazdálkodási Terv dokumentációit (koncepcionális terv a teljes magyar Rába szakaszra, tanulmányterv a Rába magyar-osztrák határszakaszára).

5.2. Munkacsoport felállítása, amely első lépésben az alábbi előkészítési munkákat végzi el:

 • a rendelkezésre álló tervek, dokumentumok áttekintése
 • munkaterv összeállítása

Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Gerhard Spatzierer udvari tanácsos, Nádor István igazgató

5.3. Rába-terv kidolgozása, intézkedések meghatározása a rendelkezésre álló tervek és dokumentumok lehetőség szerinti felhasználásával

A nyilvánosság bevonásával megalkotandó a Rába ökológiai rehabilitációjának alapvető kerete.

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság struktúráinak kihasználásával a regionális ill. helyi szinten megvalósítandó jövőbeni beruházásokhoz vezérfonalat adó útmutatót. Az útmutató közérthető és áttekinthető formában tartalmazza a jövőbeli cselekvésekre vonatkozó utasításokat.

A következő eljárásmód javasolt:

 • A Vízügyi Bizottság albizottsági szakértőinek előkészítő ülése az útmutató vázának összeállítására. Cél: a Rába rehabilitáció mérvadó vízgazdálkodási kérdéseinek leírása.
 • Az előkészítő ülés eredményeinek bemutatása a határtérségben megtartott egynapos nyilvános workshop keretében. A rendezvényt lehetőleg külső moderátor bonyolítsa le.
 • A workshop eredményeinek és az útmutató korábban összeállított vázának összedolgozása a Rába ökológiai rehabilitációjára irányuló tervjavaslatba. Ezt követően a tervet mindkét Fél elismeri, s ez képezi a Rába fejlesztésének szakmai alapját.
 • A Munkacsoport áttekint a Rába ökológiai rehabilitációjához kapcsolódó meglévő dokumentációkat, terveket. Intézkedési programokra, konkrét közös projektekre tesz javaslatot, figyelembe véve
  • a térségben élők igényeit, és
  • a vízgazdálkodási, ökológiai feladatokat.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Gerhard Spatzierer udvari tanácsos, Nádor István igazgató

5.4. Az intézkedések (átjárhatóság, mederátépítések stb.) végrehajtásának megkezdése

Ehhez a Munkacsoport az intézkedéseket műszaki és pénzügyi szempontok alapulvételével prioritási sorrendbe sorolja. A prioritást élvező beruházásokat az osztrák Fél a későbbiekben határozza meg, a magyar Fél a szentgotthárdi Rába-duzzasztónak a - halak számára az átjárhatóságot biztosító - átépítését tűzi ki elsődleges és magyar pénzügyi forrásokkal megvalósítandó célként.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Gerhard Spatzierer udvari tanácsos, Nádor István igazgató

ad.6) Az Akciócsoport jövőbeni feladatai

6.1. Az Akcióprogram végrehajtási monitoringban megadott határidők lejártáig a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a végrehajtásról, továbbá informálják a nyilvánosságot is.

Felelős: az osztrák és a magyar küldöttség vezetője

6.2. Az osztrák Fél átadja a magyar Fél részére a szentgotthárdi webkamera archivált adatait

Határidő: augusztus vége
Felelős: osztrák Fél

6.3. Miniszteri beszámoló az Akcióprogram végrehajtásáról

Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: az osztrák és a magyar küldöttség vezetője.