Előrehaladási és zárójelentés

ELŐREHALADÁSI ÉS ZÁRÓJELENTÉS A RÁBA AKCIÓCSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(2007. május 30. - szeptember 30.)

Háttér
Ausztria és Magyarország - nem utolsó sorban hosszú közös történelme miatt - nagyon érdekelt a jószomszédi kapcsolatok fenntartásában. Ezért mindkét ország nagy súlyt fektet arra, hogy a felmerülő problémákat kétoldalúan, konstruktív és barátságos formában oldják meg. Ez a közös szándék jutott kifejezésre a két környezetvédelmi miniszter közötti megegyezésben is, a habképződéssel és a vízminőséggel kapcsolatos nyitott kérdések megoldására a Rába folyón a magyar-osztrák határtérségben.

2007. május 16-án dr. Fodor Gábor magyar környezetvédelmi miniszter és osztrák partnere Dipl.-Ing. Josef Pröll kétoldalú akciócsoport létrehozásában állapodott meg a fenti kérdések megoldása érdekében. A Rába Akciócsoport (RTF) májusban kapta megbízását és kezdte meg működését, hogy 2007. szeptemberéig konkrét megoldásokat dolgozzon ki.

Célok
Az Akciócsoport elsődleges célja a Rába folyó vízrendszerén a habképződéssel és a vízminőséggel kapcsolatos műszaki és jogi megoldások kidolgozása.

A fenti célok elérésének eszközei a következők:

 • Környezetminőségi határérték bevezetése a felszíni vizek klorid tartalmára
 • A bőripari szennyvíz kibocsátási előírások szigorítása új ill. alacsonyabb kibocsátási határértékek bevezetésével a bőrgyárakra (felületi feszültség, KOI, TOC)
 • Bőrgyárakból származó kibocsátások gyakoribb ellenőrzése;
 • Hatékonyabb szennyvíztisztítási eljárások bevezetése a bőrgyárakban, kísérleti méretű teszteléssel és üzemi méretű megvalósítással
 • Kölcsönös megállapodás az adatcseréről, adatértékelésről és a lakosság tájékoztatásáról;
 • A Fürstenfeldi geotermális erőmű termálvíz kibocsátásának kiváltása a Rába-Lapincs rendszerben,
 • Közös projekt kidolgozása a Rába folyó ökológiai rehabilitációjára.

Módszerek
A Rába Akciócsoport vezetői megegyeztek a csoport felépítésében és kidolgozták munkaprogramját. Az Akciócsoport munkamódszere levelezésen alapult, rendszeres találkozókkal.

Az Akciócsoport öt ülést tartott (2007. május 30. Szentgotthárd, 2007. június 21. Bécs, 2007. július 12. Sobor, 2007. augusztus 30. Eisenstadt, 2007. szeptember 27. Budapest). Az Akciócsoport munkájának fontos közbenső eredménye a Rába Akcióprogram kidolgozása, melyet a két miniszter 2007. június 26-án írt alá, és amely a további együttműködés alapját képezi.

A Magyar és az Osztrák Fél 2007. július 20-án megállapodott a Rába Akcióprogram végrehajtása ellenőrzésének határidőket tartalmazó Monitoring programjában.

A Rába Akcióprogram végrehajtásának helyzetéről szóló alábbi jelentés a Monitoring program pontjainak megfelelően készült el.

EREDMÉNYEK

1. Új és szigorúbb kibocsátási és immissziós határértékek bevezetése

Megállapodás:

 • Új és szigorúbb kibocsátási határértékek bevezetése a bőrgyárakra (felületi feszültség a habképződés korlátozására, KOI, TOC)
 • Kloridra vonatkozó környezetminőségi határérték bevezetése,
 • Új jogszabályok kiadása 2007. szeptember 30-ig,
 • A Magyar fél a Monitoring programban rögzítette, hogy formálisan nincs joga az osztrák jogszabályalkotásban való közreműködésre.

Végrehajtás eredményei:

A kibocsátási rendelet útján tulajdonképpen Ausztria összes bőrgyárára vonatkozóan szigorították a kibocsátási határértékeket. Ezen túl a vonatkozó rendeletben a felszíni vizek klorid tartalmára vonatkozó környezetminőségi határérték bevezetésre került.

 • Ezek a rendeletek lényegében változatlanok a Magyar félnek az Akciócsoport 3. ülésén átadott tervezeteihez képest. A Magyar fél által megküldött észrevételek ellentétesek voltak az egyéb beérkezett állásfoglalások többségével, amelyek a rendeleteket túl szigorúnak ítélték. Ebből Ausztria azt a következtetést vonta le, hogy a meglévő tervezetek kiegyensúlyozott kompromisszumot képeznek a különböző érdekcsoportok érdekei között.
 • Mindkét Fél egyetért abban, hogy annak ellenére, hogy a Magyar fél kifogásokkal élt az egyes határértékekkel szemben, az osztrák rendeletek és az azokra alapozottan a Rábán bevezetett intézkedések biztosíthatják a folyó problémájának megoldását.
 • A fenti rendeleteket az Osztrák Szövetségi Közlönyben (Bundesgesetzblatt) teszik közzé. (A bőrgyárakra vonatkozó jogszabály a Közlöny 261/2007. számában 2007. október 2-án, a környezetminőségi határértékre vonatkozó jogszabály a Közlöny 267/2007. számában 2007. október 5-én jelent meg).

2. A kibocsátások és az immissziók szigorúbb ellenőrzése

2.1. Kibocsátások szigorúbb ellenőrzése:

Kötelezettség

 • Az Osztrák Fél által az Emissions- und Immissionskontrollen in Österreich (Kibocsátás és imisszió ellenőrzés Ausztriában) című háttéranyagban bemutatott eljárást a Magyar fél pozitívan bírálta el, és bevezetésre kerül.
 • A kibocsátásokat az Osztrák Fél szúrópróbaszerűen fogja monitorozni a szennyvízkezelési intézkedések hatásainak jelentkezése előtt és rendszeresen azután, összehasonlítás céljából.
 • Az Osztrák Fél hozzáférhetővé teszi a kibocsátási adatokat a környezeti információkról szóló törvény alapján a WISA internet alapú rendszeren keresztül.

Teljesítés

 • A kibocsátások ellenőrzése 2007. július 1-től mindhárom bőrgyár esetében gyakoribbá vált.
 • A Boxmark cég jennersdorfi és feldbachi gyárának, valamint a Leder Wollsdorf cég kibocsátási adatai a környezeti információkról szóló törvény alapján a WISA rendszeren megtalálható.

2.2. Immisszió ellenőrzés - Ausztria

Kötelezettségek

 • Az Emissions- und Immissionskontrollen in Österreich című háttéranyagban felvázolt eljárást a Magyar fél kedvezően bírálta el és végrehajtása folyamatban van. Ez tartalmazza a gyakoribb méréseket és toxikológiai vizsgálatokat a Neumarkt-i mérőállomáson.
 • Az Osztrák fél tovább üzemelteti a Raab/Neumarkt automata mérőállomást.
 • Az Osztrák fél a Wollsdorf feletti rábai mérőállomás adatait átadja a Magyar félnek.
 • Az Osztrák fél a Fürstenfeldi geotermikus erőmű téli időszakban kibocsátott használt termálvízének bevezetése alatti mérőállomás mérési adatait átadja a Magyar félnek.
 • Az Osztrák Fél az immissziós mintákhoz tartozó vízhozam értékeket is rendelkezésre bocsátja.
 • A szentgotthárdi duzzasztó webkamera tárolt képei átadásra kerülnek a Magyar félnek.

Teljesítés

 • Az Osztrák fél július közepétől a Raab/Neumarkt mérőhelyen a háttérdokumentumban felsorolt paraméterek vizsgálatának havi gyakoriságát egyről kettőre növelte.
 • A toxikológiai vizsgálatok megkezdődtek.
 • Az Osztrák Fél tovább üzemelteti Raab/Neumarkt szelvényben lévő automata mérőállomást.
 • 2007. szeptember 7. óta a Wollsdorf és a Raab/Neumarkt feletti mintavételi helyek, valamint a Raab/Neumarkt automata mérőállomás által mért adatok, továbbá a vonatkozó vízhozam értékek hozzáférhetők a WISA adatportálon: http://wisa.lebensministerium.at/
 • A szentgotthárdi duzzasztó webkamerájának tárolt képei a Magyar fél részére átadásra kerültek

2.3. Immisszió ellenőrzése - Magyarország

Kötelezettségek

 • A magyar szakaszon a mérőhálózat kibővül a szentgotthárdi Rába duzzasztónál lévő ponttal, a Lapincs közúti hídnál lévő ponttal, a vizsgálatokat kibővített paraméterlistával végzik.
 • A felek kölcsönös és folyamatos adatcserét biztosítanak.

Teljesítés:

 • Új mintavevő készüléket helyezett üzembe a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2007. augusztus 2-től a szentgotthárdi duzzasztó feletti szakaszon (4 minta/nap). A Környezetvédelmi Felügyelőség a Lapincs közúti hídnál 2 hetes gyakorisággal vesz mintát a megállapodás szerinti paraméterekkel. A mintavétel mellett a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyamatosan figyeli a habzást.
 • A Magyar fél az első eredményeket az Akciócsoport 4. ülésén bemutatta. Valamennyi adat hozzáférhető lesz a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapján az Osztrák fél és a közvélemény számára (http//:www.nyuduvizig.hu).

3. Bőrgyárakból származó szennyvíz magasabb fokozatú tisztításának megvalósítása

Kötelezettség

 • A Boxmark cég feldbachi telepén kísérleti berendezést működtet az intenzívebb tisztítás céljából.
 • A Boxmark cég közli szándékát, hogy 2007. november 30-ig benyújtja a hatósághoz a feldbach-i és a jennersdorf-i üzemekre vonatkozó részletes projekt kérvényét, mely tartalmazza az intenzívebb tisztítást.
 • Ezen projekt keretében a Magyar fél hozzáférést fog kapni a feldbach-i kísérleti üzem eredményeihez, amelyen a projekt alapul és a rendszer fenntarthatóságát vizsgáló értékeléshez.
 • A Boxmark cég közli szándékát, hogy feldbach-i üzemében 2008. végéig, jennersdorfi üzemében 2009. közepéig magasabb fokozatú tisztítást vezet be.

Teljesítés:

 • A Boxmark cég sikeresen lezárta a feldbachi próbaüzemet.
 • Prof. Somlyódi augusztus 28-án megtekintette a kísérleti berendezést, és megfelelőnek találta a két gyár által okozott habzási probléma részleges csökkentésére. Javaslatát követően az Akciócsoport 2007. augusztus 30-án látogatást tett az üzemben.
 • A monitoring program kötelezettségein túl a próbaüzem sikeres lezárásáról szóló jelentés a Magyar fél részére augusztus 28-án átadásra került.
 • A vállalt kötelezettségeken túl a Boxmark cég 2007. augusztus 31-től mindkét üzemében felére csökkentette a naftalin-1,5-diszulfonát emissziót (3,4 mg/l-ről 1,5 mg/l-re) egyes segédanyagok csökkentése által. A további csökkentés folyamatban van 2007. végéig.
 • A vállalt kötelezettségeken túl a Boxmark cég vállalta, hogy a helyi vízügyi és környezetvédelmi igazgatóságon keresztül tájékoztatja a Magyar felet a szabadság miatti leállásokról vagy a termelésirányításban történt jelentősebb változásokról.
 • Az Osztrák fél az Akciócsoport 5. ülésén az egyidejűleg postázott összefoglaló kiegészítéseként átadta a Boxmark cég szennyvízkibocsátásának részletes műszaki dokumentációját. A Magyar Fél közölte, hogy az Akciócsoport magyar vezetője ezt a dokumentációt a Vízügyi Bizottságnak átadja.
 • Október 9-én Eisenstadtban a Vízügyi Bizottság rendkívüli ülésére kerül sor. Az ülésre meghívást kapnak az eddigi Akciócsoport tagjai is. Az ülésen részt vesznek a Boxmark cég, annak tervezői és szakértői. Bemutatják és vitára bocsátják a két helyszínre kidolgozandó projekteket.
 • Ezzel a két lépéssel a határvízi Egyezménynek az egyeztetésről, illetve bejelentésről szóló előírásainak eleget téve, a Vízügyi Bizottság gyakorlatának megfelelően erről a rendkívüli ülésről emlékeztető készül.
 • A Magyar fél a Boxmark cég projektjéről október 15-ig írásban ad végleges állásfoglalást.
 • Erre alapozva kezdődhetnek meg a szükséges jogi eljárások annak érdekében, hogy a szükséges hatósági engedélyek mielőbb, de legkésőbb ez év végéig rendelkezésre álljanak.
 • A Boxmark cég úgy tervezi, hogy a kiegészítő szennyvíztisztítás Feldbachban 2008. végéig, Jennersdorfban pedig 2009. közepéig megvalósul.

A Wollsdorf Leder cég közli szándékát, hogy növelt teljesítményű biológiai tisztítási fokozatot és harmadik fokozatú tisztítási rendszert állít működésbe két lépcsőben 2008-2010. között.

4. Termálvíz-hasznosítás befejezése a Fürstenfeld-i geotermális erőműben

Kötelezettség

 • Alapjában véve osztrák részről a geotermális vízhasznosításról való lemondás 2009. végére van előirányozva. Magyar részről az osztrák környezetvédelmi minisztériummal korábbi időpontot szorgalmaznak az alábbi ütemezés szerint, ez azonban csak a megfelelő támogatási keretfeltételek mellett lehetséges.
  • Termálvíz felhasználás (=elvezetés) csökkentése 50%-kal, határidő 2007. december 31.
  • Felhasználás (=elvezetés) megszüntetése, határidő 2008. június 30.
 • A közpénz támogatási eszközök megfelelő rendelkezésre állása esetén a geotermális erőmű működtetője kész egy új energia projektet kidolgozni 2008. márciusig és azt végrehajtani oly módon, hogy 2008-ban a fűtési idény kezdetétől már nem bocsát ki használt termálvizet a Feistritz folyóba.
 • Addig az üzemeltetés a vízjogi engedély alapján folytatódik, mindamellett a Társaság a maximálisan megengedett konszenzus fenntartására törekszik.
 • A köztámogatás rendelkezésre állásához a kilátásba helyezett szövetségi támogatás kiegészítésére a Stájerországi tartományi kormány rövidesen dönt a kiegészítő tartományi támogatásról. A határozatot a Stájerországi tartományi kormány 2007. október 1-jén jóváhagyta.

Teljesítés

 • A szükséges támogatási döntések meghozatala - a tárgyalások az üzem tulajdonosaival és üzemeltetőivel folyamatban vannak,
 • A Rába Akciócsoport üdvözli, hogy a megbeszéléseket lefolytatták. Az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium (Lebensministerium) és a Stájerországi tartományi kormány a Monitoring programban kitűzött határidők betartását szorgalmazza:
  • A termálvizek elvezetése 2007. telén 50 %-kal csökken,
  • A termálvizek elvezetése 2008. június 30-tól megszűnik.

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK:

5. Rába ökológiai rehabilitációjára irányuló közös projekt

Cél a Rába folyó jó ökológiai állapotának elérése ökológiai rehabilitáció és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő árvízvédekezés által. Ennek eléréséhez összehangolt vízgyűjtő-gazdálkodási terv kerül kidolgozásra az Európai Unió Víz Keretirányelvével összhangban. Az egyeztetések a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság keretében történnek. Mindezen tevékenységek a Magyar-Osztrák Vízgyűjtő-gazdálkodási Kezdeményezés részeként valósulnak meg. Az EU támogatásokhoz való hozzáférés vizsgálatát el kell végezni.

Kötelezettség

 • Tervező Csoport megalakítása a Rába folyó ökológiai helyreállítására, amely összegyűjti a meglévő terveket és dokumentumokat, valamint elkészíti munkatervét 2007. szeptember 30-ig.
 • Rába Projekt kidolgozása 2008-ig, finanszírozási eszközök vizsgálata.
 • Intézkedések végrehajtásának megkezdése a Tervező Csoport által meghatározott prioritási sorrend szerint. Ebben az összefüggésben a Szentgotthárdi, Alsószölnöki és Neumarkt-i duzzasztások átalakítása 2008. június 30-ig a vízi ökológia és mindkét ország helyi lakosainak érdekei (pl. turizmus) tekintetében elsődleges prioritást élvez.

Teljesítés

 • A Tervező Csoport első ülését 2007. szeptember 17-én Oberwartban(Felsőőrön) tartotta. Az ülés során a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumokat áttekintésre kerültek, a célok és a szükséges intézkedések kidolgozása elkezdődött. A csoport szakértői ülésen folytatja munkáját.

Nyitott kérdés

 • A Rába folyó ökológiai rehabilitációjára létrehozott Tervező Csoport a a Rába Akciócsoport munkájának befejeztével a Vízügyi Bizottság alatt működő munkacsoporttá alakul át.

6. Az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottság újonnan létrehozandó Rába Albizottságának jövőbeni feladatai

 • A Rába Akciócsoport 2007. szeptember 30-án befejezi tevékenységét.
 • A két Miniszter - elismerve az Akciócsoport munkáját - felkéri a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot 2007. október 1-től Ad hoc munkacsoport létrehozására, amely az Akcióprogram és a Monitoring Program végrehajtásával foglalkozik.
 • Az Ad hoc munkacsoport vezetőit a Magyar- Osztrák Vízügyi Bizottság első meghatalmazottai nevezik ki. Tevékenységét a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságnak kell jóváhagynia.
 • A Rába Akcióprogram és a Monitoring program megvalósítása során - tehát 2009. végéig - a Rába Ad hoc munkacsoportban a felek egymást kölcsönösen, továbbá mindkét ország közvéleményét a programok megvalósításának helyzetéről rendszeresen és egyeztetett módon tájékoztatják.

Függelék: a Rába Akciócsoport tagjai

Magyar részről

 • Őri István, társelnök, kabinetfőnök, KvVM
 • Prof. Somlyódy László, akadémikus, BMGE
 • Kovács Péter, főosztályvezető-helyettes, KvVM
 • Holló Gyula, főosztályvezető, KvVM
 • Dr. Horváth István, főosztályvezető, KüM
 • Nemes László polgármester, Sobor, Rába Szövetség
 • Nádor István igazgató, NYUDU-KÖVIZIG
 • Árokháti Zsuzsanna, sz.főtanácsadó, KvVM

Osztrák részről

 • Dr. Stephan Pernkopf, társelnök, kabinetfőnök, Lebensministerium
 • DI Wilfried Schimon, vízügyi szekciófőnök, Lebensministerium
 • Dr. Konrad Stania, osztályvezető, Lebensministerium
 • Dr. Monika Eder-Paier, osztályvezető, Lebensministerium
 • Sylvia Paliege-Barfuss, osztályvezető, Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
 • Michael Bogner jogi szakértő, Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
 • Georg Abdank jogi szakértő, Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
 • Johann Wiedner osztályvezető, Stájerországi tartományi kormány hivatala
 • Barbara Friehs szakértő, Stájerországi tartományi kormány hivatala
 • Wilhelm Plauder járásfőnök, Feldbach
 • Gerhard Spatzierer osztályvezető, Burgenlandi tartományi kormány hivatala